2020-09-19 17:12:07

OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin,  Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto nastavnik/ica njemačkog jezika, objavljuje 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 10. rujna 2020. godine za radno mjesto nastavnik/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj (m/ž), VSS, prof. njemačkog jezika / magistar edukacije njemačkog jezika na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, puno radno vrijeme.

I.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

II.

Pravni izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Naziv pravnog akta

Objava

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 87/0886/0992/10105/10 – ispravak, 90/1116/1286/1294/13152/147/17 i 68/18

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 112/10 i Izmjene 82/19

 

Odluke o međupredmetnim temama

NN 10/2019 (Građanski odgoj i obrazovanje), NN 7/2019 (Poduzetništvo, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Zdravlje)

 

Chris Kyriacou – „Temeljna nastavna umijeća“

 

 

Hilbert Meyer – „Što je dobra nastava“

 

 

Vladimir Poljak – „Didaktika“

 

 

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka

 

 

 

Udžbenici njemačkog jezika za izvođenje nastave njemačkog jezika u Drugoj gimnaziji Varaždin:

Deutsch ist klasse! 1, 2, 3, ŠK Zagreb

 

 

 

Klasse! 1, Profil Klett Zagreb

 

 

zweite.sprache@DEUTSCH.de 2, ŠK Zagreb

 

 

Ideen 2, Hueber Verlag

 

 

AusBlick 2, Hueber Verlag

 

 

Heyd, Gertrude: Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt/M.: Diesterweg

 

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 25. rujna 2020. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u uredu ravnateljice s početkom u 12:00 sati.

Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata:

Zdravka Grđan, prof. – ravnateljica Ivana Popović, prof. – pedagoginja Ivana Sekol, prof. – nastavnica njemačkog jezika

Druga gimnazija Varaždin