2020-09-19 17:15:04

OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin,  Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto stručni/a suradnik/ca knjižničar, objavljuje 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 10. rujna 2020. godine za radno mjesto stručni/a suradnik/ca knjižničar – 1 izvršitelj (m/ž), VSS, dipl. knjižničar/prof. informatologije/dipl. bibliotekar, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, puno radno vrijeme.

I.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

II.

Pravni izvori za pripremu kandidata

Rbr.

Naziv pravnog akta

Objava

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 87/0886/0992/10105/10 – ispravak, 90/1116/1286/1294/13152/147/17 i 68/18

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

»Narodne novine«, broj: 112/10 i Izmjene 82/19

 

Odluke o međupredmetnim temama

NN 10/2019 (Građanski odgoj i obrazovanje), NN 7/2019 (Poduzetništvo, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Zdravlje)

 

Chris Kyriacou – „Temeljna nastavna umijeća“

 

 

Hilbert Meyer – „Što je dobra nastava“

 

 

Vladimir Poljak – „Didaktika“

 

 

Odluka

o proglašenju zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html?fbclid=IwAR2m2bvS_zfAZXxHWGtZk6xxVPF-yEUoVTlIPywW_PdwrqTVwr1KzNy98nE

 

Standard za školske knjižnice

https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Standard-za-%C5%A1kolske-knji%C5%BEnice.pdf?fbclid=IwAR1zsygI1O4AdgPAiNf5HJUAZnaGP1OpBDAJltQEnPDSclvmn4-PjDLBAJ4

 

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

http://www.propisi.hr/print.php?id=6050&fbclid=IwAR1Z7RXzYcAT9c1F7EUnxlGvaNYInyS7338XwgJY5MlJIdv-DYX4k3fI63s

 

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održat će se dana 25. rujna 2020. godine u  Drugoj gimnaziji Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin u uredu ravnateljice s početkom u 12:00 sati.

Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata:

Zdravka Grđan, prof. – ravnateljica Ivana Popović, prof. – pedagoginja Marijana Horvat, prof. – nastavnica engleskog jezika

Druga gimnazija Varaždin