2020-01-29 12:55:06

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Druge gimnazije Varaždin

Druga gimnazija Varaždin

Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN

KLASA:112-01/20-01/4

URBROJ: 2186-145-04-20-1

Varaždin, 24. siječnja 2020.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka  126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i članka 74. Statuta  Škole, Školski odbor Druge gimnazije Varaždin,  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Druge gimnazije Varaždin

1.   Za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:
 2. sveučilišni diplomski studij ili
 3. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 4. specijalistički diplomski stručni studij.
 5.    položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz

članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 2. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 1. Kandidat za ravnatelja/icu obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje. Kandidati će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Statuta Škole.
 2. U postupku imenovanja ravnatelja/ice vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Škole to:
  1.    poznavanje stranog jezika,
  2.    osnovne digitalne vještine i
  3.    iskustvo rada na projektima.

                                                                                                                                                                                          

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Ravnatelj/ica Škole se imenuje na pet (5) godina.

Kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

- životopis

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 15 dana od dana objave natječaja

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne starije od dana objave natječaja)

-dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

Dokazi o dodatnim kompetencijama, iz točke 3., ukoliko ih kandidati imaju dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

 

Dodatne kompetencije dokazuju na slijedeći način:

1. poznavanje stranog jezika od razine A1 do C2:

 - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove iz koje je vidljiva razina obrazovanja, 

 - potvrdom ili drugom ispravom fizičke ili pravne osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika iz koje je vidljiva razina obrazovanja,

 - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja     stranog jezika iz koje je vidljiva razina obrazovanja. 

2. osnovne digitalne vještine kroz neformalno obrazovanje:

 - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati),

 - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području  digitalnih vještina iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati),

 - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju    poznavanja digitalnih vještina iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati).

3. iskustvo rada na projektima: 

- potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata iz koje je vidljiva uloga kandidata na projektima (suradnik ili voditelj) i vrijednost (iznos) projekta.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („N.N.“ broj: 82/08. i 69/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da Druga gimnazija Varaždin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17., 68/18. i 98/19.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati".

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.                                                                  

Druga gimnazija Varaždin


Druga gimnazija Varaždin