preskoči na sadržaj

Druga gimnazija Varaždin

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ za radna mjesta - administrativni/a radnik/ca i računovodstveni/a radnik/ca

Autor: Administrator , 1. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN raspisuje

 

NATJEČAJ

 za  radna mjesta

1.  administrativni/a radnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž), SSS – završena gimnazija ili druga srodna srednja škola, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno

2.  računovodstveni/a radnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž), SSS – završena srednja škola ekonomskog smjera, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno.

UVJETI:  kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Druge gimnazije Varaždin.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje se prijavljuje i osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju ili svjedodžbu o položenoj državnoj maturi,
  • domovnicu ili elektronički zapis,
  • rodni list ili elektronički zapis,
  • elektronički zapis o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO ne stariji od dana objave natječaja),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja).

Mjesto rada za raspisano radno mjesto je u sjedištu Škole, Hallerova aleja 6a, Varaždin.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat obvezan je dostaviti izvornike dokaza o ispunjenosti formalnih uvjeta iz natječaja, jer nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od zapošljavanja u Školi.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin.

Na mrežnoj stranici škole: https://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije pet dana prije dana održavanja.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja kandidata bit će u Drugoj gimnaziji Varaždin dana                     22. listopada 2020. godine s početkom u 8.00 sati putem razgovora (intervju), a popis kandidata za vrednovanje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole  14. listopada 2020. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, ispunjava formalne uvjete iz natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak. Nepravovremene, nepotpune i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole: https://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinja.  

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno ili poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Škole: Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 VARAŽDIN,  s naznakom ''Za natječaj – za radno mjesto __________ '' .  Prijave dostavljene putem e-maila neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Priloženi dokumenti:
natjecaj.pdf (1.17 MB)


Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Druga gimnazija Varaždin / Hallerova aleja 6a, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-druga-vz.skole.hr / ured@gimnazija-druga-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju