preskoči na sadržaj

Druga gimnazija Varaždin

Politika privatnosti

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Školska ustanova:       Druga gimnazija Varaždin

Sjedište:                      Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

OIB:                            27344762042

Telefon:                       042/330844; 042/330756

Mail adresa:                 2gimnvz@gmail.com

                                    info@gimnazija-druga-vz.skole.hr

Web stranica:              www.gimnazija-druga-vz.skole.hr

 

Ovom Politikom privatnosti Druga gimnazija Varaždin ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Druge gimnazije Varaždin kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, činjenicu je li Druga gimnazija Varaždin kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo. Podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Druga gimnazija Varaždin drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakata:

Službenik za zaštitu podataka

Marija Kašmo

e-mail: 2gimnvz@gmail.com

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

VODITELJ OBRADE

 

Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin (Škola), nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših budućih, sadašnjih i bivših učenika, nositelja roditeljske odgovornosti,  kandidata za radno mjesto, vanjskih suradnika te gostiju u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJI Z OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Druge gimnazije Varaždin kao voditelja obrade  u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) 

Većina osobnih podataka koje obrađuje Škola temelji se na zakonskoj obvezi.

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim  podzakonskim propisima kojima se djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja u okviru javnih i službenih ovlasti Škole, Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Škole, Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja i drugim propisima koje Škola primjenjuje i na temelju kojih Škola, između ostalog, obavlja sljedeće obrade osobnih podataka:

 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Škola samostalni voditelj obrade za osobne podatke koje izravno prikuplja od učenika i nositelja roditeljske odgovornosti,
 • upise i ispise vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije;
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima;
 • izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima;
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda;
 • provođenje sufinancirane prehrane učenika i njihovog prijevoza,
 • vođenje evidencija posudbe i zaduživanja knjiga u našoj knjižnici,
 • vođenje evidencija učenika u posebnim obrazovnim programima i EU projektima,
 • vođenje evidencije o zakupnicima školskog prostora

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

 • svojih zaposlenika i vanjskih suradnika,
 • učenika Druge gimnazije Varaždin i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
 • učenika drugih škola kao sudionika posebnih programa i EU projekata,
 • članova Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i ostalih školskih tijela,
 • kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,
 • zakupnika školskog prostora na temelju ugovora o zakupu

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te pripadajućim podzakonskim propisima.

Osobni podaci učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljene u sklopu aktivnosti Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada javno se objavljuju na našim mrežnim stranicama i službenim stranicama Škole na društvenim mrežama, temeljem opravdanog legitimnog interesa Škole ili temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti ili učenika.

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.                                                                                                                          

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi , Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.                                                                                                                                           

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.                                                                    

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Druge gimnazije Varaždin u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe                                                                                                                                                                                   

Postupci selekcije kandidata i zapošljavanja

Pri zapošljavanju putem javno objavljenih natječaja prikupljamo osnovne podatke o vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i sve ostale podatke zadane važećim propisima i koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja u našoj Školi. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata zadržavamo u rokovima u skladu s propisima o arhivskoj građi.

 

 

Mrežna stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja vaše osobne podatke (ime i prezime, email adresa, organizacija) kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Škola neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati.

Poveznice na društvene mreže i druge web lokacije

Naša mrežna stranica sadrži poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

Kolačići (Cookies)

Škola koristi CARnetov CMS sustav za izradu stranica i na njemu se ne skupljaju kolačići o korisničkim podacima. (Od 1. ožujka 2007. godine u sklopu CARNET hosting usluge za škole CARNET je osnovnim i srednjim školama omogućio korištenje Sustava za upravljanje sadržajem (Content Management System – CMS), koji je razvijen i dizajniran posebno za potrebe škola. CARNET web za škole je sustav koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje mrežnih stranica kroz mrežni preglednik).

 

PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

1. Pravo pristupa osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.   

2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

3. Pravo na brisanje osobnih podataka, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni  u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Škola kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova  od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Škole kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu,  znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 

4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
 

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Školi kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju
 • Ako Škola kao voditelj obrade više ne treba Vaše  osobne podatke a

tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 
5. Pravo na prigovor
 
Pravo na prigovor  možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa,  pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se  prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.
 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

U skladu s propisanim zakonskim obvezama Škola je obvezna proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za odgoj i obrazovanje, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i sl.

 

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte ako je to nužno za provođenje istrage i postupka temeljem posebnih propisa.

 

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

 

Škola može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja Škole obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici Škole i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela Škole obvezuju se na čuvanje osobnih podataka, a osobe odgovorne za obradu osobnih podataka i potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni  su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezna uz obradu osobnih podataka odnosno ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni obratiti se:

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Druga gimnazija Varaždin / Hallerova aleja 6a, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-druga-vz.skole.hr / ured@gimnazija-druga-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju