preskoči na sadržaj

Druga gimnazija Varaždin

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik/ica matematike

Autor: Administrator , 10. 3. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19. i 64/20.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin raspisuje

 

NATJEČAJ

za  radno mjesto

nastavnik/ica matematike –1 izvršitelj (m/ž), VSS, - prof. matematike/mag. edukacije matematike, dipl. ing. matematike/mag. matematike, određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na rad, puno radno vrijeme – ukupno 20 sati nastave tjedno                    

Druga gimnazija Varaždin
Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN
Tel: 042/330-844 fax: 330-842
e-mail: 2gimnvz@gmail.com
KLASA: 112-01/21-01/11
URBROJ: 2186-145-01-21-3
Varaždin, 10. ožujka 2021.

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19. i 64/20.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za  radno mjesto

nastavnik/ica matematike –1 izvršitelj (m/ž), VSS, - prof. matematike/mag. edukacije matematike, dipl. ing. matematike/mag. matematike, određeno vrijeme do povratka odsutne radnice na rad, puno radno vrijeme – ukupno 20 sati nastave tjedno                   

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

- poslove nastavnika predmetne nastave može obavljati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički  stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Uvjeti stručne spreme za navedeno radno mjesto propisani su Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96 i 80/99) i Kurikulumom nastavnih predmeta.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje se prijavljuje i osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili potvrda o diplomiranju),
  • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako nisu sadržane u redovnom obrazovanju, ukoliko kandidat nema nastavnički smjer),
  • dokaz o državljanstvu,
  • elektronički zapis o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO ne stariji od  dana objave natječaja),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju, na vrednovanje će se pozvati osoba koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije. Takva osoba može zasnovati  radni odnos uz uvjet stjecanja tih kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osoba koja nema položen stručni ispit dužna je isti položiti sukladno rokovima popisanim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Mjesto rada za raspisano radno mjesto je u sjedištu Škole, Hallerova aleja 6a, Varaždin.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat obvezan je dostaviti izvornike dokaza o ispunjenosti formalnih uvjeta iz natječaja,  jer nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od zapošljavanja u Školi.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin.

Odabir kandidata izvršit će se vrednovanjem. Na mrežnoj stranici Škole https://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije pet dana prije dana održavanja.

Vrednovanja kandidata bit će u Drugoj gimnaziji Varaždin, a provest će se razgovorom (intervjuom). Vrijeme i raspored vrednovanja kandidata bit će objavljeno na mrežnoj stranici Škole   https://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, ispunjava uvjete iz natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak. Nepravovremene, nepotpune i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se  razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici Škole:  https://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr  u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.  

Natječaj vrijedi od 10. ožujka  do 18.  ožujka 2021. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 VARAŽDIN, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto…..“  Prijave dostavljene putem e-maila neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Drugoj gimnaziji Varaždin da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 

                                                                                                          Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_radno_mjesto.pdf (1,017.64 KB)


Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Druga gimnazija Varaždin / Hallerova aleja 6a, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-druga-vz.skole.hr / ured@gimnazija-druga-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju